петък, 22 юли 2011 г.

ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ-БЪЛГАРИЯ ЕТАП 2011 год.

БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1899"С.ТЪРНАК
ТАЗИ ГОДИНА УЧАСТВА ПО ПРОЕКТ НА ФОНДАЦИЯ"МЕЛИНДА И БИЛ ГЕЙТС"
ГЛОБАЛНИ-БИБЛИОТЕКИ-БЪЛГАРИЯ ЕТАП 2011 год.

ЗА НАША ГОЛЯМА РАДОСТ БИБЛИОТЕКАТА НИ Е ОДОБРЕНА НА ПЪРВИЯ ЕТАП
И С НЕТЪРПЕНИЕ ЩЕ ОЧАКВАМЕ СЛЕДВАЩИТЕ ЕТАПИ ,КОИТО ПРЕДСТОЯТ ОТ ТУК НАТАТЪК ДО ОБОРУДВАНЕТО НА КОМПЮТЪРНАТА ЗАЛА.

МНОГО СЕ НАДЯВАМЕ ПАКЕТА ПО КОЙТО СМЕ ОДОБРЕНИ ДА НИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕН ,А ТОЙ Е:
5 НАСТОЛНИ КОМПЮТЪРА
1 МУРТИМЕДИЯ С ПОДВИЖЕН ЕКРАН
1 МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ПРИНТЕР ТИП Б
1 МАРШРУТИЗАТОР/РУТЕР/
1 КОМУТАТОР-16 ПОРТА

 ЕТО И МАЛКО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА.
Програма „Глоб@лни библиотеки - България" е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие. Инициативата се финансира чрез субсидия в размер на 15 милиона щ.д. от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс".
„Глоб@лни библиотеки - България" цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки. Програмата се стреми в рамките на пет години да повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и да помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. Очаква се обществените библиотеки да разшират своя обхват и дейности, като се превърнат в по-привлекателни за посетителите места и играят все по-важна роля в местното развитие. Програмата насърчава набирането на средства и застъпничеството, за да помогне на обществените библиотеки да бъдат припознати като средища за промяна и знание.
За успешното постигане на устойчиви резултати Програма „Глоб@лни библиотеки - България" разчита на съвместните усилия на правителството, местните власти и неправителствения сектор.
Индикативният общ бюджет на програмата възлиза на 48 милиона щ.д., което включва безвъзмездната помощ от фондацията, дарение на софтуерни продукти от Майкрософт на стойност 18 милиона щ.д., както и насрещен принос от 15 милиона щ.д. от централната и местната власт в България.
Програма „Глоб@лни библиотеки - България" осигурява информационно и телекомуникационно (ИТ) оборудване, както и интернет връзка за посетителите в 900 обществени библиотеки в градове и села из цялата страна и се стреми да мобилизира средства за ИТ оборудване в още 700 библиотеки. Приблизително 3000 библиотечни служители от над 1600 библиотеки ще бъдат обучени в работа с компютри и интернет, предоставяне на съвременни библиотечни услуги и библиотечен мениджмент. Програмата има балансиран географски обхват, за да съдейства за преодоляването на вътрешно- и междурегионалните различия в социалното и икономическо развитие на страната.
Чрез съвместни усилия на местните общности и ключовите партньори програмата насърчава модернизирането на обществените библиотеки в България и способства за изграждане на техния нов облик на библиотеки, предоставящи безплатен пакет от услуги за посетителите: компютри и достъп до интернет, онлайн информация, електронно съдържание от местно значение, обучения по компютърна и информационна грамотност, реализиране на проекти за общността, пространство за работа и провеждане на общностни събития, решения за нуждите на специфични целеви групи (деца, безработни, предприемачи и т.н.), а също приятна физическа среда и ориентирани към потребителя библиотекари.
Пълната подкрепа по субсидията от фондацията за 900 целеви библиотеки включва: ИТ оборудване за посетителите, цялостна обучителна програма за библиотечните служители, както и участие на библиотеката в дейности по застъпничество, работа в мрежа, връзки с обществеността и популяризиране. Софтуерът, нужен за ИТ оборудването, е дарен от Майкрософт.
Частичната подкрепа по субсидията от фондацията за още 700 библиотеки предполага: включване в обучителната програма и участие в дейностите по застъпничество, работа в мрежа, връзки с обществеността и популяризиране. Програмният екип и управителният съвет текущо следят възможностите за национални и международни източници на финансиране, които биха могли да допълнят субсидията от фондацията и съответното насрещно финансиране от средства от националния и местните бюджети.
Инициативата „Глобални библиотеки" на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс" работи за отваряне на света от знания, информация и възможности за повече хора. Бидейки част от Програмата за глобално развитие на фондацията, "Глобални библиотеки" работи в страни, които са доказали необходимост и готовност да подпомогнат обществените библиотеки за предоставяне на свободен достъп до компютри и интернет, както и обучения за пълноценно използване на тези средства. Майкрософт е партньор на "Глобални библиотеки" и дарява софтуер по молба на различни партньори. Инициативата се стреми да превърне обществените библиотеки в жизнени източници на помощ, с която може да се подобри животът на милиони хора.




събота, 28 май 2011 г.

ЛАЗАРОВ ДЕН

НА 16 АПРИЛ 2011 г. РЪКОВОДСТВОТО НА ЧИТАЛИЩЕТО СЪВМЕСТНО С  УЧЕНИЦИ ОТ ОУ"Г.С.РАКОВСКИ И ВЪЗПИТАНИЦИ НА ЦДГ-ТЪРНАК ПОЧЕТОХА ЕДИН СВЕТЪЛ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИК ЛАЗАРОВ ДЕН!
ПРАЗНИКА ПРЕМИНА С МНОГО СМЯХ И ЕМОЦИИ ЗА МАЛКИТЕ ЛАЗАРКИ!
ЕТО И СНИМКИ ОТ ПРАЗНИКА. 
РЪКОВОДСТВОТО НА НЧ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1899"С.ТЪРНАК ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА РАБОТИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И ОБИЧАИТЕ НА ПРЕДЦИТЕ НИ!

вторник, 22 март 2011 г.

ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЧ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1899"с.ТЪРНАК

На 12.03.2011 год./събота/от 14.00 ч. в малкия салон на читалището се проведе Годишно отчетно-изборно събрание на членовете на НЧ"Васил Левски 1899"с.Търнак.
  Събранието протече при следния дневен ред:
Точка 1.Откриване на събранието и проверка по списък на присъстващите членове.
Точка 2.Отчетен даклад на Читалищното Настоятелство.
Точка 3.Отчетен доклад на проверителната комисия.
Точка 4.Отчет на счетоводителя относно финансовото състояние на читалището.
Точка 5.Отчет на Секретар-библиотекаря относно дейността на библиотеката за 2010 г.и на средствата постъпили от членски внос за 2011 г.
Точка 6.Обсъждане и приемане на нови членове.
Точка 7.Избор на ръководни органи на читалището.
           а/Председател
           б/Читалищно настоятелство
           в/Проверителна комисия
Точка 8.Разни.

На събранието присъстваха 45 от общо 88 действителни членове за изминалата година,
и 5 от общо 8 новозаявили членство пред Настоятелството.

Събранието беше открито от Секретаря на Читалището Теменужка Недкова.
За ръководство на събранието бяха избрани:
Георги Генов Цанков-Председател
Виолета Любомирова Трифонова-Протоколчик.

Събранието протече по така определения дневен ред.

за ръководни органи на Читалището бяха избрани:

 ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ГЕОРГИ ГЕНОВ ЦАНКОВ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧИТАЛИЩЕТО И НАСТОЯТЕЛСТВОТО.
МАРИЙКА ЦЕКОВА ЙОРДАНОВА-ЧЛЕН НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
СНЕЖАНА МИТКОВА МОМЧИЛОВА-ЧЛЕН НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
ЛИЛИЯ ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА-ЧЛЕН НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
ВИОЛЕТА ЛЮБОМИРОВА ТРИФОНОВА-ЧЛЕН НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
ДИАНА ЦЕНКОВА ЙОТОВА-ЧЛЕН НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА-ЧЛЕН НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ

СТОЯН ЦАНКОВ ЦАНКОВСКИ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ
СИЛВИЯ ТОШКОВА ГЕНЧЕВА-ЧЛЕН НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ
БОЙКА ДИНОВА ЛАЛОВА-ЧЛЕН НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ.

ПОЖЕЛАВАМ НА РЪКОВОДСТВОТО ПЪЛЗОТВОРНА И УСПЕШНА РАБОТА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ!!!

ПРАЗНИК ПО СЛУЧАЙ "МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА" 8-ми МАРТ

НА 8-мИ МАРТ В МАЛКИЯ САЛОН НА
НЧ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1899"с.ТЪРНАК
СЕ СЪСТОЯ ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ
"МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА".
В ПРАЗНИЧНАТА ПРОГРАМА ВЗЕХА
УЧАСТИЕ ДЕЦАТА ОТ ОУ"Г.С.РАКОВСКИ"
   НАЙ-ГОЛЯМАТА ГОРДОСТ НА ОРГАНИ-
ЗАТОРИТЕ БЕШЕ-ПОДРЕДЕНАТА ИЗЛОЖБА
ОТ РЪКОДЕЛИЕ И КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ
СЪТВОРЕНИ ОТ РЪЦЕТЕ НА ТРУДОЛЮБИВАТА ЖЕНА!





ЕТО И НЯКОИ СНИМКИ ОТ ИЗЛОЖБАТА!
РЪКОВОДСТВОТО НО НЧ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1899" И КМЕТСТВО с.ТЪРНАК БЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ БЕЗ КОИТО ТОЗИ ПРАЗНИК НЕ БИ СЕ УСЪЩЕСТВИЛ!
ДОКАТО ЖИВЕЕ ТОЗИ БОРБЕН ДУХ У БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА,ТРАДИЦИИТЕ И ОБИЧАИТЕ ЩЕ СА ЖИВИ ЗА ПОКОЛЕНИЯТА!!!

четвъртък, 10 февруари 2011 г.

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1899"
с.ТЪРНАК ЗАКУПИ 36 КНИГИ-ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА КТИГИТЕ Е СЪОБРАЗЕНО
С УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ НА УЧЕНИЦИТЕ
ОТ 1ДО 12 КЛАС.

КНИГИТЕ ВЕЧЕ СА ОБРАБОТЕНИ И СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ!!!





сряда, 29 декември 2010 г.

КОЛЕДНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА НЧ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1899"с.ТЪРНАК

НА 23.12./ЧЕТВЪРТЪК/В МАЛКИЯ САЛОН НА ЧИТАЛИЩЕТО СЕ ПРОВЕДЕ УВЕСЕЛЕНИЕ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА НА ТЪРНАК.
НАСТРОЕНИЕТО БЕШЕ ПРАЗНИЧНО,ИМАШЕ МНОГО ПЕСНИ ТАНЦИ  И ХУМОР.

НА 25.12/СЪБОТА/ДЯДО КОЛЕДА И НЕГОВАТА ГРУПА ТРЪГНАХА ОТ ЧИТАЛИЩЕТО НА КОЛЕДНА АКЦИЯ.
ЧУВАЛИТЕ С ПОДАРЪЦИ БЯХА ПРЕПЪЛНЕНИ.
ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ПОЛУЧИХА СВОИТЕ ПОДАРЪЦИ ВКЪЩИ С МНОГО ЛЮБОВ.
ВЪПРЕКИ ЛОШОТО ВРЕМЕ ГРУПАТА ОБИКОЛИ СЕЛОТО С ПЕСЕН НА УСТА.













ВЪВ ФОАЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО Е ПОДРЕДЕНА ИЗЛОЖБА НА СУРВАЧКИ,
КАРТИЧКИ И РИСУНКИ ИЗРАБОТЕНИ ОТ ДЕЦАТА В ОУ"Г.С.РАКОВСКИ"  с.ТЪРНАК И ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В КРЪЖОКА ПО РИСУВАНЕ КЪМ ЧИТАЛИЩЕТО.






ЕТО И НЯКОИ ОТ ЕКСПОНАТИТЕ.



ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС ДА РАЗГЛЕДАТЕ ИЗЛОЖБАТА,А ЗАЩО НЕ И ДА СИ ЗАКУПИТЕ НЕЩО!







петък, 10 декември 2010 г.

КРЪЖОК ПО ИЗРАБОТКА НА КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ И СУВЕНИРИ

В Читалището в момента тече подготовка
по изработка на коледни картички,сурвачки и
сувенири.



  Участниците Християн Петров,Деница Райкова,Милко Пашов дават всичко от себе си да зарадват своите съграждани за Коледно-новогодишните празници.



   Очакваме децата от ОУ"Г.С.Раковски"
с.Търнак също да се включат в изложбата с изработените от тях експонати.
                                                                                                                                                                                                                               
изработил:Деничка
                                 изработил:Хриси